2012-es Brüsszeli Nyilatkozat

A személyes szabadságok és emberi jogok védelmében

Nemzetközi konferencia a szólásszabadságért és az emberi jogokért

 

A szólásszabadság, a személyes szabadságok, az emberi jogok és a demokrácia megtartása érdekében, valamint eme univerzális alapelvek megsérteni vagy bitorolni szándékozó erőfeszítések megakadályozása ellen, felhívjuk minden nemzet vezetőit, hogy támogassák a 2012-es Brüsszeli nyilatkozatot, aminek célja a személyes szabadságok és az emberi jogok védelme;

Annak a megerősítésén keresztűl, hogy mint hosszú időn keresztűl fenntartott alapelvek, az emberi jogok és szabadságok egyetemlegesek, személyes jellegűek, minden személy tekintetében azonosak, elidegeníthetetlenek, és magától értetődőek filozófiai, kulturális vagy vallási tényezőkre való tekintet nélkül;

Annak figyelembevételével, hogy a democrácia minden egyes becsületes védőjének meg van az a joga és kötelezettsége, hogy fenntartsa és védje a polgári szabadságokat és az emberi jogokat.

Annak a vitathatatlan tény állításával, hogy az iszlám Shária törvény, ahogy fogalmazva és gyakorlatba víve, összeegyeztethetetlen és destruktív jelleggel bír a szólásszabadsággal, a polgári szabadságokkal és az emberi jogokkal szemben, és mint olyan, összeegyeztethetetlen a demokrácia alapvető elveivel ahogy ezek fogalmazva lettek a 2003 Február 13-ikai Emberi Jogok Európai Tanácsának határozatában;

Annak az elismerésével, hogy az “Iszlámra Vonatkozó Kairói Emberjogi Nyilatkozat – CDHRI”, vagy más néven “Kairói Nyilatkozat” minden emberi jogot megkúrtít a Shária törvény és a sháriához igazodó viselkedési korlátozások alkalmazásával (CDHRI 22, 23 és 25-ik cikk) ama jogcím alatt, mely szerint “minden emberi lény egy egyetlen családot alkot, amely tagjai egyesítve vannak az Allahhoz való alárendeltségűk révén (CDHRI első cikk);

Annak a megfigyelésével, hogy az Iszlám Együttműkődési Szervezet (OIC), mint a Kairói Nyilatkozat létrehozója és manapság legfóbb támogatója, a folyamatos és rendíthetelen tevékenységeivel bebizonyította, hogy ő az a fő nemzetközi politikai-vallásos szervezet amely azon munkálkodik, hogy korlátozza a szólásszabadságot, a polgári szabadságokat és emberi jogokat, és hogy megerősítse a Shária törvényt a világban.

Annak kijelentésével, hogy a Kairói Nyilatokzat vagy akármilyen OIC-kkal való együttműkődés támogatása vagy előmozdítása amely a következmények megfigyelése révén megállapítva a Shária törvény megerősődéséhez vezet a világ barmilyen pontján, eme lépések megtevőit a demokrácia, a szólásszabadság és a polgári szabadaságok aktív ellenzőiként azonosítja;

Annak tudomásul vételével, hogy eme azonosítás jogtalanná teszi az elkövetők minden olyan próbálkozását, amely a szólásszabadság, a polgári szabadságok és az emberi  jogok megvitatását vagy azok kapcsán való megegyezést foglalná magába akámilyen helyi, nemzeti vagy nemzetközi fórumban;

Az aláírók ünnepélyesen megfogalmazzák azokat az elvárásaikat a kormányaiktól és civil társadalmaiktól, hogy:

1)      Elkezdődjék egy folyamat, amely a “Brüsszeli Folyamat” nevet viselné, és amely végrehajtaná eme nyilatkozat tartalmát oktatás és politikai inditványokon keresztűl minden kormányszinten és a civil társadalom szektoraiban azzal a céllal, hogy megvédje gyerekeink és országaink jövendőbeli szabadságát és jogait, aminek eredményeképpen az emberi család minden tagja szabad egyénként boldogulhat.

2)       Utasítsanak vissza minden olyan felhívast a polgári szabadságokat, szólásszabadságot vagy emberi jogokat tárgyaló helyi, nemzeti vagy nemzetközi fórumban való részvételre, amennyiben ezeknek a rendezvényeknek a szervezői – akár egyéni személyek, akár szervezetek – a Kairói Nyilatkozat vagy az iszlám Shária törvény társadalmi szintű gyakorlásának ismert támogatói, hacsak a tárgyalt vagy vitatott ügy nem képez egy átmenetet a Kairói Nyilatkozat vagy az iszlám Shária törvény emberi jogok saját egységes szerkezetbe foglalásuk és gyakorlatba vitelüktől az egyesült nemzetek emberjogi nyilatkozatának irányába, és egy távolodást a Kairói Nyilatkozatban foglaltaktól.

3)      Szóljanak fel minden olyan, a polgári szabadságokat, szólásszabadságot vagy emberi jogokat tárgyaló helyi, nemzeti vagy nemzetközi szintű vitafórum vag megbeszélés ellen, melynek résztvevője ill. résztvevői a Kairói Nyilatkozat vagy az iszlám Shária törvény társadalmi szintű gyakorlásának ismert támogatói, hacsak nem; csupán hallgatói minőségben vannak jelen, vagy a Brüsszeli Folyamatba való belépésüket tárgyalják.

4)      Kezdeményezzenek egy alapos utánanézést minden két ill. többoldalú együttműkődés elindítása előtt a polgári szabadságokat, szólásszabadságot vagy emberi jogokat érintő témák illetően annak érdekében, hogy világosan azonosítani lehessen minden olyan résztvevőt, amely a Kairói Nyilatkozat vagy a Shária törvény  támogatója, vagy amely együttműkődött az OIC-kal vagy annak társszervezeteivel.

5)      Utasítsanak vissza és tiltsanak le minden állami finanszírozást  a Kairói Nyilatkozat vagy az iszlám Shária törvény társadalmi szintű gyakorlásának és megerősítésének támogatására, mert effajta előmozdítások egyenes támadást jelentenek a legalapvetőbb demokratikus alapelvek és emberi jogok ellen.

6)      Állítsák le az együttműkődést minden ismert, a Kairói Nyilatkozatot támogató személlyel úgy nemzeti mint nemzetközi szinten, ha az adott együttműkődés célja vagy eredménye a polgári szabadságok, szólásszabadság vagy emberi jogok korlátozása egy demokratikus országban, mind ameddig az adott személy/ek vissza nem utasítsa/sák a Kairói Nyilatkozatot.

7)      Terjesszék ki az együttműkődést és támogatást minden volt Kairói Nyilatkozat támogatójára, amely visszautasítsa az OIC és az iszlám Shária törvény által gyakorolt polgári szabadságok, szólásszabadság és/vagy emberi jogok elnyomását, és azokra is, akik állitják, hogy az emberi jogok és szabadságok egyetemlegesek, személyesek, egyenlők, elidegeníthetetlenek és magától értetődőek filozófiai, kulturális vagy vallási tekintet nélkül.

8)      Működjenek együtt a polgári társadalommal és azokkal a hivatalos szervezetekkel,  amelyek azon dolgoznak, hogy megvédjék a személyes szabadságokat az iszlám Shária törvény elnyomása ellen, különösképpen azokkal, amelyek olyan országokban vannak jelen melyek a Kairói nyilatkozat aláírói vagy az OIC tagjai, azzal a céllal hogy támogassák a párbeszédet, az oktatást, és a közös megértést a személyes szabadságok és emberi jogok tekintetében, ahogy ezek a fogalmak történelmileg értelmezve voltak a Kairói Nyilatkozat elött.