De DDL en het EFI staan op de kaart ! “van oprichting tot demonstratie”

By • on November 3, 2010

Beste leden en sympathisanten,

Ik wil bij deze iedereen bedanken die ons een warm hart toedraagt en op zijn of haar manier zich inzet voor het volwassen worden van de DDL. Bovendien oprechte excuses voor het niet accuraat reageren op onduidelijkheden of vragen met betrekking tot zaken als de aanloop van de demonstratie en de toekomstplannen van de DDL.

In augustus hebben wij, enkele bezoekers van het EDL-forum en wat vrienden die actief zijn in het wereldje van het counter-jihadisme, besloten naar evenbeeld van de English Defence League een soortgelijke beweging op touw te zetten. Net als verontruste burgers uit andere Europese landen om ons heen, vonden ook wij dat het tijd was voor een actiever vreedzaam verzet tegen de islamisering van Nederland en Europa.

Na wat oriënterende afspraken werd een plan van aanpak uitgedacht voor de uitwerking van de DDL: Een handvest en een voorbeeld conceptstatuten werd opgesteld, en er werd een website en forum gelanceerd om sympathisanten en geïnteresseerden voorlopig een platform te geven om een informatie-uitwisseling op gang te brengen en potentiële leden tijdelijk op te vangen. Echter voordat we aan de verdere uitwerking konden beginnen werden we benaderd door andere groeperingen vanuit Europa om ons aan te sluiten bij een Europees verbond van gelijkgestemde organisaties, het European Freedom Initiative. Een overkoepelend orgaan met o.a. de volgende aangesloten organisaties: The English Defence League, Politically Incorrect News, Burgerbeweging Pax Europa, Gates of Vienna en International Civil Liberties Alliance.

Vanuit het EFI werd de DDL vrijwel onmiddellijk gevraagd of het mogelijk was om een ondersteunende rol te spelen bij het opzetten van een demonstratie in Amsterdam. Een demonstratie voor de vrijheid van meningsuiting en tegen de dreiging van het invoeren van sharia wetgeving in Europa. Een demonstratie die plaats zou moeten vinden in Amsterdam, de meest tolerante stad in de wereld, maar daarentegen ook het toneel van het showproces rond Geert Wilders.

Tevens zou het EFI die dag gebruiken om de internationale vriendschappen te verzegelen en het zou de dag als officiële kick-off beschouwen voor de internationale samenwerking. Wij hebben toen besloten het uitwerken van de DDL op een lager pitje te zetten. We konden van tevoren een beetje inschatten dat het organiseren van een demonstratie veel tijd en energie zou kosten en hebben er daarom onze prioriteit aan gegeven. De bedoeling was dat we na de demonstratie de draad weer op zouden pakken en de tijd ervoor zouden gebruiken om het aantal forumleden te laten groeien.

In naam van het EFI is vervolgens melding gemaakt bij de gemeente Amsterdam met het voornemen om op 30 oktober op het Museumplein in Amsterdam neer te strijken om te demonstreren voor eerdergenoemde zaken. Omdat er geluiden waren dat er veel leden van de English Defence League over zouden komen is er direct aangegeven communicatie op gang te brengen tussen de contactpersoon en verantwoordelijken binnen de Politie Amsterdam.

Voordat wij uitsluitsel kregen van de gemeente Amsterdam werden we geconfronteerd met de propagandamachine van René “Rugzak” Danen. Via zijn website wist hij de media te overtuigen dat er een invasie van gewelddadige Engelse skinheads op komst was. Meldingen die het goed doen bij plaatjesschietend Nederland, dus het sensationele “nieuws” verspreidde zich al snel. Het beeld was gevormd.

Het heeft vervolgens tot eind september geduurd voordat we vervolgens toestemming kregen om de demonstratie te laten plaatsvinden. Tegendemonstraties waren inmiddels aangekondigd en ook de geluiden van de aankomende Engelse invasie hadden het Amsterdamse gemeentehuis bereikt en lichtelijk verontrust. Wij zijn vervolgens begin oktober in contact gebracht met diverse medewerkers van de politiekorpsen Rotterdam en Amsterdam en uitgenodigd voor een eerste gesprek, en in later stadium meerdere, om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van zaken als welke organisaties er zouden komen, waar ze voor staan, hoe ze zouden reizen en wat hun samenstelling is.

Tijdens deze gesprekken is duidelijk gemaakt dat het hier niet ging om extreem-rechtse groeperingen maar een verbond van verontruste burgers uit alle lagen van de samenleving. Vooraf was een schatting gemaakt van 2000-5000 mensen. Dit leek ons een reële schatting gezien het feit dat we al enkele honderden toezeggingen hadden en ook verwachtten dat enige positieve media aandacht voor extra toeloop van vooral Nederlandse burgers zou zorgen. “If only we could have known better…”.

Om het onderwerp actueel te houden waren interviews en afspraken met betrekking tot het maken van items gepland voor de derde week van oktober. Eerdere aandacht voor de demonstratie zou de aandacht voor de demonstratie op lange termijn verzwakt kunnen hebben, dus er werd besloten voor een later geplande media campagne. Wel waren de omroepen, kranten en blogs op de hoogte gesteld van onze demonstratie door middel van twee persberichten. Ook werd met enkele journalisten op informele wijze gesproken over gerenommeerde sprekers die zouden komen zoals Elisabeth Wolff, een activiste die net als Geert Wilders vervolgd wordt voor “haatzaaien”. (Haatzaaien = het letterlijk voorlezen van stukken uit de boeken van Ahadith of Sharia).

Al snel werd ons duidelijk dat men niet inhoudelijk geïnteresseerd was in het eigenlijke onderwerp van de demonstratie noch in de betrokken organisaties. Deze werden totaal uit hun context getrokken en de demonstratie werd gepresenteerd als pro-Wilders, georganiseerd door de “gewelddadige” (lees geweldige) EDL. Ondanks diverse pogingen van onze kant door middel van persberichten en media-optredens van onze persvoorlichter de demonstratie op de juiste manier gepresenteerd te krijgen bleef de media gefocust op de mogelijke geweldsuitbarsting die Amsterdam te wachten stond.

De ongewassen quasi-daklozen kinderclub Antifa had inmiddels in samenwerking met de AFA en enkele migrantenorganisaties via het internet opgeroepen tot gewelddadige tegenprotesten. Uiteraard was hier in hun ogen geen vergunning voor nodig. De druk op Van der Laan, de politie Amsterdam en ook op ons begon toe te nemen. Aangewakkerd door de media-hetze tegen de EDL kreeg men het idee dat het Museumplein in Amsterdam in een slagveld zou veranderen.

Wij hebben vervolgens op een goede, en vooral prettige manier met de politie Amsterdam samengewerkt en alle signalen doorgespeeld met betrekking tot oproepen die aanzetten tot geweld. De EFI, en zeker de DDL en EDL, hebben openlijk afstand genomen van geweld en op voorhand gewaarschuwd dat een ieder die zich schuldig zou maken of aan zou zetten tot geweld of racisme verwijderd zou worden. Hiermee hebben wij duidelijk gemaakt de beste intenties te hebben. Deze contacten vonden zowel plaats op een politiebureau in Amsterdam als telefonisch.

Vooralsnog zou het er naar uitzien dat we 30 oktober gewoon op het Museumplein zouden staan. Ook de publieke opinie was op voorhand niet negatief, wel sceptisch, maar men vond dat wij gewoon het recht hadden als organisatie daar te demonstreren. Het werd bij het grote publiek langzamerhand ook duidelijk dat het geweld aangekondigd vanaf de linkerzijde. Hierdoor raakte Antifa in paniek en moest een nieuwe zet doen. Van der Laan werd geïnformeerd, door Antifa ?, over de komst van honderden Hollandse hooligans naar Amsterdam !

Omdat er in Engeland in het verleden problemen hierdoor ontstonden is er op voorhand daarom nooit een uitnodiging gestuurd naar welke Nederlandse supportersvereniging dan ook. De DDL, en ook de EFI, heeft zich gefocust op andere burgergroeperingen in Nederland zoals Joodse, Iranese en homoseksuele organisaties. Het is dan ook aan het persbericht van meneer Van der Laan op woensdag 28 oktober te danken, al dan niet gedirigeerd door Antifa, dat de AFCA hooligans vervolgens aankondigden hun stad te verdedigen tegen de invasie van het “extreem-rechtse” tuig.

Een vreemde zaak want nergens op het internet waren tot dan toe op forums of websites van supportersverenigingen oproepen te lezen over een reis naar Amsterdam. Een dag tevoren was bovendien vanuit het EFI een rapport gestuurd naar de politie Amsterdam met een beknopte samenvatting van signalen over het aansluiten van diverse risicogroeperingen zoals van linkse en rechtse activisten, migrantenorganisaties en voetbalsupporters. Er werd hierin benadrukt dat er op dat moment (27 oktober) nog geen melding was van voetbalsupporters die zich aan zouden gaan sluiten. Ook is de DDL, anders dan de EDL, niet begonnen als een clubje aaneengesloten harde kernen voetbalsupporters.

Op basis van zijn eigen informatie heeft Van der Laan dus 3 dagen voor de demonstratie besloten onze demonstratie alsnog te verplaatsen om onze veiligheid te kunnen waarborgen. Omdat dit nieuws ons ’s avonds pas bereikte konden we pas op donderdagmorgen terecht in Amsterdam voor een gesprek. We hebben toen duidelijk gemaakt dat het onmogelijk zou zijn nog op korte termijn mensen in te lichten over een eventuele verhuizing. Omdat een kort geding onze enige optie was om nog op het Museumplein terecht te komen hebben we deze serieus overwogen. Echter om op donderdagmiddag nog een kort geding in te dienen en dan vervolgens 24 uur in de onzekerheid te leven zou ook te laat zijn bij een eventueel negatieve beslissing van de rechter om iedereen tijdig te verwittigen.

De burgermeester had bovendien nog aangegeven bij een eventueel positief antwoord voor ons de gehele demonstratie af te blazen. Iets wat wij zouden betreuren, zeker gezien het feit dat internationale gasten hun hotel al hadden geboekt. Er is toen donderdagavond besloten van een kort geding af te zien en akkoord te gaan met de verplaatsing. In alle vluchtigheid moest er op vrijdag aan gewerkt worden iedereen hiervan op de hoogte te stellen door middel van het internet en de telefoon.

De media stond ondertussen ook helemaal bomvol met items omtrent onze demonstratie, maar de grimmige sfeer die er rondom gecreëerd was begon op grote schaal mensen af te schrikken naar Amsterdam af te reizen, ook vanuit het buitenland. Heel begrijpelijk want ook wij, als organisatie , begonnen ons ongerust te maken over de veiligheid van onze deelnemers maar na goed overleg op vrijdag de 29 oktober werd ons toch wel duidelijk dat men enigszins veilig naar de locatie aan de Generatorstraat zou kunnen afreizen.

De demonstratie zelf was een hele vreemde gewaarwording. Het merendeel van de journalisten omschrijft het als een flop maar die constatering komt voort uit het feit dat er niet gebeurd is wat ze hoopten dat er zou gebeuren en wat ze hoopten te kunnen verslaan: geen opnames van Braveheart 2 maar een paar handenvol vreedzame burgers die luisterden naar toch wel aansprekende persoonlijkheden. Ter compensatie werden de enkele Engelsen die het terrein betraden letterlijk bedolven onder de journalisten om in ieder geval maar een foto van een kaal Engels hoofd te hebben.

Wij beschouwen het zelf als een klein succes. Natuurlijk zagen ook wij een lage opkomst en wij vinden het heel erg vervelend voor hen die niet toegelaten zijn of op voorhand afgeschrikt waren af te reizen naar Amsterdam. Als we daarentegen kijken naar welk beeld er in de media van ons geschetst werd en hoe het ons lastig is gemaakt tijdens de aanloop van de demonstratie, dan is het toch wel een prestatie dat we op een veldje ergens achter op in het industrieterrein in het links-islamitisch bolwerk hebben mogen staan omringd door driemaal zoveel journalisten.

Een ander succes wat er die dag behaald is, is dat onze vreedzame demonstratie heeft bewezen dat het geweld tijdens demonstraties in 99% van de gevallen van de linkerkant komt. De gewelddadige aankondigingen van Antifa voorafgaand aan de demonstratie en het feit dat er van de 34 arrestaties maar 5 aan onze kant waren ( nota bene alle vijf voor het niet in het bezit hebben van een geldig identiteitsbewijs) onderbouwen het bovenvermelde. Het is alleen te betreuren dat de overige 29 arrestaties ook aan onze demonstratie gekoppeld worden.

Wat ook heel erg jammer is, is het feit dat er in de media, ondanks de massale belangstelling, weinig is gepubliceerd over de speeches van o.a. Paul Weston, Elisabeth Wolff, Alain Wagner en Tommy Robinson of over het European Freedom Initiative zelf. Er waren toch gasten aanwezig uit landen als Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en zelfs Noorwegen. Een ruit van een ingegooid busje was blijkbaar belangrijker.

De houding van de politie is zowel in de aanloop als op de dag zelf te prijzen. Al zijn er natuurlijk wel vraagtekens te stellen bij het feit waarom het busje van Tommy Robinson in de buurt van een Antifa groep belandde (of zou dit opzet geweest zijn van het begeleidende pownedtv-busje wat hun opgepikt had op Schiphol?). Ook had een metrostation vol met op rellen beluste immigranten, Antifa-stokers en zichzelf Ajax-hooligans noemende straatjongeren (wij hebben vernomen dat de echte harde kern van Ajax afstand heeft genomen van deze actie) beter niet kunnen vertrekken van station Slotendijk. Daarbij moet wel vermeld worden dat de situatie netjes door de massaal aanwezige mobiele eenheid onder controle gehouden werd.

De DDL en ook de EFI staan op de kaart , en dat is in het bijzonder te danken aan links georiënteerde lieden binnen medialand en antifa-kringen. Wij hebben in korte tijd veel geleerd en hebben bewezen niet te bezwijken onder zware druk. Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inspanningen van de betrokkenen maar vooral niet zonder de steun en het vertrouwen dat we van de leden hier op het forum en uit andere onverwachte hoeken van het land ontvingen.

Hoe gaan we nu als DDL verder. Zoals eerder al verteld hadden we onze uitwerking i.v.m. met de demonstratie opgeschort totdat deze zou hebben plaatsgevonden. We zijn op het moment nog een beetje aan het bijkomen van de demonstratie, want met alle commotie eromheen heeft deze voor een enorme impact gezorgd in het leven van de betrokkenen. Voor dit weekend is er wel een ontmoeting gepland met enkele ingewijden om de draad weer op te pakken. In de loop van volgende week zullen we met de resultaten naar buiten komen over hoe we bijvoorbeeld zaken aan gaan pakken en hoe onze organisatie er qua structuur uit zal gaan zien.

Andere onderwerpen waar we ook op korte termijn mee aan de slag gaan zijn het verbeteren van het verkeerde imago wat aan ons kleeft (door het gros van de media werden we helaas als racistisch, gewelddadig en extreemrechts bestempeld) en het opzetten van de door enkele van jullie al geopperde divisies. Hiervoor zijn al enige uitnodigingen ontvangen en ik zal daar persoonlijk op korte termijn op ingaan.

Wij weten ook dat er behoefte is aan een meeting met meerdere leden maar willen daar vooralsnog voorzichtig mee zijn. Dit betekent niet dat we mensen willen uitsluiten maar we willen heel selectief te werk gaan: de eerste bedreigingen komen al binnen en op advies van de politie, maar ook naar eigen inzicht, wordt hier niet te lichtzinnig mee omgegaan. De vrijheid van onze medewerkers en leden zal staat voorop.

Als laatste wil ik nog het onderwerp Geert Wilders aankaarten. Het is nooit onze bedoeling geweest onze organisatie en/of de demonstratie direct aan Geert Wilders te linken. Wij hebben begrip voor het feit dat hij zich gedistantieerd heeft van onze demonstratie en/of organisatie. Een verwachte geweldsuitbarsting zou te makkelijk terug te koppelen te zijn aan zijn politieke activiteiten door een legertje links ingestelde verslaggevers met een camera en pen in de buurt. Wij zijn echter wel echt trots dat wij, de DDL en EFI, de situatie onder controle hebben weten te houden en het tegendeel hebben bewezen.

Ik waardeer echt heel erg hoe men hier de leiding van de DDL het vertrouwen geeft  maar vooral ook het geduld met betrekking tot onduidelijkheden over de Dutch Defence League, de demonstratie of het European Freedom Initiative. Er zal op korte termijn een efficiënter communicatiesysteem opgezet worden. Ook zal ik als Nederlands contactpersoon voor het EFI wat meer gaan vertellen over dit initiatief, de betrokken organisaties en personen.

Een diepe buiging en dank aan een ieder die zich heeft ingezet, de moeite heeft genomen naar Amsterdam te komen en/of ons op een andere manier de afgelopen tijd heeft gesteund.

Timo (oprichter en Admin DDL)

Contactpersoon EFI

PS: Wij zullen bovendien op zeer korte termijn (voor het einde van het jaar) een nieuwe demonstratie houden in Nederland. Deze wordt op korte termijn aangekondigd.